INFORMACJA O FIRMIE :

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Spółka. z o.o. w Ciechanowie istnieje od 1961r. Od początku istnienia firma kilkakrotnie zmieniała swoją formę organizacyjną.

W roku 1992 dokonano przekształceń własnościowych. W wyniku powszechnej prywatyzacji właścicielami stali się pracownicy i kadra kierownicza firmy. Jednocześnie dostosowaliśmy strukturę firmy do wymogów gospodarki rynkowej. Dzięki temu firma przetrwała na rynku najtrudniejszy okres załamania się koniunktury budowlanej. Stabilność WPUI oparta jest na zespole pracowników i kadrze kierowniczej o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz wieloletnim doświadczeniu w poszukiwaniu tego co najlepsze dla naszych klientów.

Oferta naszych usług:

 • Zastępstwo inwestycyjne – kompleksowe prowadzenie inwestycji
  Czynności wykonywane przez cały okres współpracy – doradztwo w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego, doradztwo techniczne, kontrola wprowadzania zmian, zarządzanie kosztami, monitorowanie harmonogramu przedsięwzięcia
 • W fazie przedinwestycyjnej – ocena  lokalizacji, program inwestycji, analiza wykonalności inwestycji;
  pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów i ekspertyz, negocjacje warunków partycypacyjnych z uczestnikami procesu;
 • W fazie projektowej – organizacja i przeprowadzenie wyboru biura projektów, projektowanie, uzyskanie wymaganych zatwierdzeń i decyzji, konsultacja projektów, opiniowanie i ocena dokumentacji;
 • W fazie przetargowej – przygotowanie  materiałów przetargowych, ocena wiarygodności, prowadzenie przetargów na wykonawstwo robót;
 • kompletna obsługa przetargów;
 • W fazie realizacji – prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, monitorowanie harmonogramu realizacji, reprezentowanie inwestora;
 • W fazie finalnej – kompletna  obsługa odbioru końcowego, uzyskanie wymaganych zatwierdzeń, oddanie obiektu do użytkowania;

Podstawowym profilem naszej działalności jest kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego w zakresie :

 • koncepcji programowo-przestrzennych;
 • dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 • dokumentacji terenowo-prawnej;
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego;
 • pełnej obsługi finansowo-księgowej, statystycznej i prawnej;
 • organizowania wspólnie z Inwestorem Bezpośrednim przetargów na wybór jednostek projektowych i wykonawczych;
 • przygotowania wniosków do banków oraz Instytucji Funduszy Ochrony Środowiska i innych o udzielenie kredytu na realizację inwestycji;
 • inwestycji finansowanych/współfinansowanych ze środków unijnych;

WPUI Sp. z o.o. zrealizowało wiele przedsięwzięć inwestycyjnych głownie na terenie województwa mazowieckiego w zakresie :budownictwa mieszkaniowego,

 • obiektów przemysłowych,
 • budownictwa ochrony zdrowia i opieki medycznej,
 • budownictwa domów pomocy społecznej,
 • infrastruktury technicznej i komunalnej,
 • budownictwa ochrony środowiska,
 • obiektów użyteczności publicznej,
 • budownictwa szkolnego,
 • obiektów zabytkowych
 • obiektów przetwórstwa spożywczego.

Ponadto uczestniczyliśmy w remontach podnoszących standard obiektów już istniejących.

Na wszystkich budowach stosujemy rozwiązania techniczne w oparciu o nowoczesne technologie wykonawstwa, spełniające wymogi wynikające z przepisów ochrony środowiska oraz spełniające wymogi ekonomicznej eksploatacji.
Usługi inwestycyjne przedsiębiorstwo prowadzi w oparciu o obowiązujące przepisy, zatrudniając przy realizacji poszczególnych faz procesu inwestycyjnego osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gwarantujące swoją wiedzą i przygotowaniem zawodowym najwyższą  jakość usługi. Kadra inżynieryjno – techniczna posiada uprawnienia budowlane stosowne do wykonywanej usługi. Firma zatrudnia na podstawie umowy o pracę ok. 25 pracowników reprezentujących:

wszystkie specjalności branży budowlanej t.j.:

 • budownictwa ogólnego
 • konstruktorów
 • instalatorów sanitarnych, cieplnych, klimatyzacyjnych, energetycznych
 • ochrony środowiska

specjalistów z dziedziny:

 • planowania inwestycji
 • obsługi prawnej
 • finansowo-księgowej

Kierownictwo Firmy stanowi:
PREZES   – Arkadiusz Kępczyński
wykształcenie – wyższe techniczne

Członek Zarządu    – Zbigniew Mikołajczak
wykształcenie – wyższe techniczne

Sumując dorobek firmy należy stwierdzić, że WPUI Sp. z o.o. uczestniczyło w realizacji bardzo wielu różnorodnych inwestycji, uzyskując od Inwestorów i użytkowników  obiektów opinię solidnego i rzetelnego partnera, gwarantującego swoją wiedzą i przygotowaniem zawodowym najwyższą  jakość usługi.